Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan Dare Dice mobil uygulaması yapım ve geliştiricisinin adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği


 Veri Sorumlusu:
 Dare Dice Mobil Uygulama Yapım ve Geliştiricisi (“Bundan böyle Dare Dice olarak anılacaktır)  ve Alper Furkan Çalışır

Telefon:+905062466446

Web Adresi:darediceapp.com

Adres: Tatlısu mahallesi Şehit Burak Kurtuluş caddesi Merit Life Göl Konakları B2 blok No:69/B İç Kapı No:16 Ümraniye / İstanbul


 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Dare Dice mobil uygulaması kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, hizmet ve faaliyetlerin sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair Kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Dare Dice mobil uygulaması kullanıcı sözleşme faaliyeti kapsamında; ad-soyad, doğum tarihi, uyruk, elektronik posta adresi bilgileri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi; telefon numarası, elektronik posta adresi bilgileri uygulama kullanıcıları ile iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi; ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, uyruk, elektronik posta adresi, telefon numarası, cinsel yönelim, ırk, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inanışlar, siyasi düşünce bilgileri uygulama kullanıcıları arasındaki iletişim ve sosyal faaliyet süreçlerinin yürütülebilmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt dışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yurtiçinde hukuken yetkili devlet veya kamu tüzel kişilikleri ve Dare Dice’nin hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi için zorunlu hallerde ilgili protokol kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde tanımlı hükümlere istinaden gerekli önlem ve gizlilik anlaşmaları çerçevesinde ilgili tüzel kişiliklere aktarılabilmektedir. Söz konusu zorunluluk halleri dışında Kişisel Verilerininizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;

  1. İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
  2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması vb. durumlarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesi’nin 234. Maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden;


 
Kişisel verileriniz Dare Dice tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik, mobil uygulama üyelik ve iletişim formları, web  siteleri  e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz, Dare Dice mobil uygulaması üyeliğinizin sona ermesiyle birlikte 10 yıl süre boyunca muhafaza edilmekle birlikte bu sürenin sona ermesiyle altı ay içerisinde tarafımızca imha edilmektedir.


Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın  11.  maddesi  uyarınca  Dare Dice’ye  başvurarak;  kişisel  verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde  silinmesini  veya  yok  edilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel verilerin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere  bildirilmesini  isteme,  işlenen  kişisel  verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya  çıkması  halinde  bu  sonuca  itiraz  etme,  kişisel  verilerinizin  kanuna  aykırı  olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.    

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Dare Dice mobil uygulamasında bildirilen iletişim kanalları üzerinden  dijital ortamda veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Dare Dice, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ……. adresine  ulaştırmanız gerekmektedir.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

 Buraya şirket ismi ve vergi no eklenmeli şahıs şirketi ise vergi no olarak TC girilmeli

 İnternet sitesi varsa internet sitesi üzerinden, yoksa mobil uygulama üzerinde adres ve iletişim bilgilerine yer verilmeli.

 Buraya adres girmek gerekiyor